การใช้บริการของเรา
ห้ามใช้บริการของเราโดยมิชอบ เช่น แทรกแซงบริการของเราหรือพยายามที่จะเข้าถึงโดยใช้วิธีการนอกเหนือไปจากที่ยอมให้ปฏิบัติต่อระบบที่เปิดให้บริการอยู่ คุณต้องใช้บริการของเราเฉพาะตามที่ที่กฏหมายและ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ อนุญาตไว้ เราอาจระงับหรือหยุดการให้บริการแก่คุณหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายของเรา หรือหากเราตรวจสอบพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าไม่ถูกต้อง
การใช้บริการของเราไม่ได้ทำให้คุณเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ในบริการหรือเนื้อหาหรือข้อมูลที่คุณสามารถเข้าถึง คุณไม่สามารถใช้เนื้อหาในบริการของเรา เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหาดังกล่าว ห้ามนำออก ปิดบัง หรือเปลี่ยนแปลงประกาศและข้อมูลใดๆ ที่แสดงในบริการของเรา
บริการของเราแสดงเนื้อหาบางอย่างที่ไม่ได้เป็นของแบรนด์ธิงค์แพลตฟอร์ม เนื้อหานี้เป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของบุคคลที่เผยแพร่เนื้อหานั้น เราอาจตรวจสอบเนื้อหาเพื่อพิจารณาว่าเนื้อหานั้นผิดกฎหมายหรือละเมิดนโยบายของเราหรือไม่ และเราอาจนำเนื้อหานั้นออกจากระบบหรือปฏิเสธที่จะแสดงเนื้อหาที่เราเชื่อโดยมีเหตุผลอันสมควรว่าผิดกฎหมายหรือละเมิดนโยบายของเรา ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับการรายงานจากแหล่งอื่นๆ หรือการสุ่มตรวจสอบ มิใช่การเฝ้าตรวจสอบทุกเนื้อหาตลอดเวลา

บัญชีผู้ใช้
คุณอาจมีบัญชีแบรนด์ธิงค์ของคุณเองหรือคุณอาจได้รับมอบบัญชีจากผู้ดูแลระบบ เช่น นายจ้างหรือผู้บริหารผลผลิตในเครือข่ายของคุณ ผู้ดูแลระบบของคุณอาจสามารถเข้าถึงหรือปิดการใช้งานบัญชีของคุณได้ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือความไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ดี เพื่อปกป้องบัญชีแบรนด์ธิงค์ของคุณ โปรดเก็บรักษารหัสผ่านเป็นความลับ คุณมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นผ่านบัญชีแบรนด์ธิงค์ของคุณ

การใช้บริการของเราในทางธุรกิจ
หากคุณใช้บริการของเราในนามของธุรกิจ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ หรือเครือข่ายผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ คุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะไม่เรียกร้องให้แบรนด์ธิงค์แพลตฟอร์ม เจ้าหน้าที่ ตัวแทน และพนักงานของแบรนด์ธิงค์แพลตฟอร์มชดใช้ค่าเสียหายให้แก่คุณ และคุณจะไม่ฟ้องร้องคดีหรือดำเนินการใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวกับการใช้บริการที่เกิดจากการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้และที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของบัญชีผู้ใช้ภายใต้หน่วยงานของคุณ