448 VIEWS
BrandThinkBiz

@brandthink(official)

Our Way in Energy พันธสัญญาใหม่ของบ้านปูฯ

November 02, 2018

Our Way in Energy พันธสัญญาใหม่ของบ้านปูฯ
สู่การเป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจร
แห่งเอเชีย-แปซิฟิก
ที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน 
 
 
โลกหมุนไปพร้อมกับการเกิดขึ้นของเทรนด์ใหม่ ๆ ไม่เว้นในแต่ละวัน การเปลี่ยนแปลงในวงการพลังงานก็เช่นเดียวกัน อย่างที่เราทราบกันดีว่าการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างสิ้นเปลืองในทุกวันนี้ จะนำไปสู่วิกฤตการณ์ขาดแคลนพลังงานในอนาคตอันใกล้ แม้จะมีความพยายามแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งการแสวงหาแหล่งทรัพยากรพลังงานเชื้อเพลิงใหม่ รวมถึงการหันมาใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น ก็อาจยังไม่เพียงพอ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ที่กำลังก้าวไปสู่การเป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ตระหนักดีถึงปัญหาดังกล่าว จึงปรับตัวตอบรับกับ 3 เมกะเทรนด์สำคัญของอุตสาหกรรมพลังงาน เพื่อก้าวเป็นผู้นำในการนำเสนอการแก้ปัญหาพลังงานที่ยั่งยืน นั่นก็คือ เทรนด์พลังงานสะอาด (Clean Energy) เทรนด์การบริหารห่วงโซ่อุปทานให้สั้นลง เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงพลังงานได้ง่ายขึ้น (Supply Chain Management) และ เทรนด์การเชื่อมโยงบูรณาการผ่านดิจิทัล (Digital Connectivity)ธุรกิจพลังงานของบ้านปูฯ ในวันนี้ สอดคล้องกับ 3 เมกะเทรนด์ดังกล่าว โดยครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

โดยธุรกิจต้นน้ำ หมายถึง ทรัพยากรด้านพลังงานอันถือเป็นต้นทางของการผลิตและพัฒนาพลังงานอย่าง ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ

ธุรกิจกลางน้ำ ที่เป็นเรื่องการบริหารจัดการ ประกอบด้วย การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการค้าถ่านหิน

และธุรกิจปลายน้ำ คือธุรกิจที่นำทรัพยากรมาพัฒนาเป็นพลังงานพร้อมใช้ ตั้งแต่ไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงดั้งเดิม ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ไปจนถึงระบบการจัดการเทคโนโลยีพลังงาน จะเห็นได้ว่าบ้านปูฯ ผสมผสานความสมดุลระหว่างพลังงานทั่วไปและพลังงานทางเลือก เพื่อส่งมอบพลังงานในราคาสมเหตุสมผล (Affordable) มีความต่อเนื่อง (Reliable) และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly) ทั้งนี้ เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านพลังงาน (Energy Sustainability) ให้แก่สังคมและชุมชน
 
นอกจากนี้ บ้านปูฯ ยังเลือกกลยุทธ์ Greener & Smarter มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions หรือ HELE) ในกลุ่มธุรกิจต้นน้ำ พร้อมเพิ่มสัดส่วนธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และ Smarter ด้วยการเลือกแนวทางสร้างพลังร่วมในห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างชาญฉลาด ซึ่งสะท้อนให้เห็นการตอบรับกับ 3 เมกะเทรนด์ของโลกพลังงานได้อย่างรอบด้าน

ทั้งนี้ เพื่อเน้นย้ำวิสัยทัศน์องค์กรที่จะมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืนให้แก่สังคม บ้านปูฯ จึงประกาศพันธสัญญาใหม่ “Our Way in Energy: พลังงานบ้านปูฯ สู่พลังงานที่ยั่งยืน  ที่หมายถึง พลังของบ้านปูฯ จะสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งมาพร้อมกับการปรับโฉมแบรนด์ขององค์กรครั้งใหญ่ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่ก้าวล้ำ ความกระฉับกระเฉง และความพร้อมในการปรับเปลี่ยนตนเอง สะท้อนผ่านดีไซน์โลโก้ สีสัน และสัญลักษณ์เปลวเพลิงโฉมใหม่ขององค์กร
 
    

 
ดีไซน์ใหม่ของโลโก้ และ สัญลักษณ์ “Living Flame” หรือ เปลวเพลิง
ที่แสดงถึงความทันสมัย กระฉับกระเฉง พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ
 

 

ในส่วนของวัฒนธรรมองค์กรอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาธุรกิจของบ้านปูฯ เอง ก็ได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ในรูปแบบการขับเคลื่อนจากภายในสู่ภายนอก บ้านปูฯ มี Banpu Heart ที่เป็นแนวทางและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนเป็นคนที่มี Passionate (ใจรัก) Innovative (สร้างสรรค์) และ Committed (มุ่งมั่นยืนหยัด) พร้อมส่งเสริมการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานซึ่งเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ ลดระยะห่างระหว่างพนักงานกับทีมผู้บริหาร และเปิดโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาไปพร้อมกับองค์กร
 
ความมุ่งมั่นปรับตัว รับมือ และก้าวนำการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ ทำให้บ้านปูฯ พร้อมแล้วที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน ภาพประกอบ: ศุภัชฌา ภู่จีนาพันธุ์BrandThinkBiz

@brandthink(official)

ให้ความเห็นของคุณ

โปรดลงชื่อเข้าใช้งานเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ

ความคิดเห็น (0)

X